„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – Jan Amos Komeński

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie istnieje od 2007r. z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Celem jego powstania było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich oraz zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności. Kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka. Ideą przewodnią jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości. Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie. Opiekę nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel wspierany przez asystenta.

Oferujemy: codzienne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, język angielski (2 razy w tygodniu), uczestnictwo w występach organizowanych przez Filharmonię Podlaską, zajęcia logopedyczne, świetlicę szkolną (czynną od poniedziałku do piątku).

Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w wyjątkowych przypadkach za zgodą organu prowadzącego od 2,5 lat)

Zapraszamy do odwiedzenia naszego przedszkola. Zapisy trwają do końca kwietnia.