Przyjaciele szkoły

 

Od wielu lat przyznawany jest honorowy tytuł PRZYJACIEL SZKOŁY osobom,
które w szczególny sposób zasłużyły się w działalności dla dobra tej placówki.

Oto niektóre osoby zapisane w Księdze Przyjaciół Szkoły:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Samsel - otaczał wielką życzliwością naszą Szkołę. Jego obecność uświetniała ważne uroczystości w Szkole dodając uczniom i nauczycielom i rodzicom wiary, siły i wytrwałości w codziennej pracy. Z żalem pożegnaliśmy go w dniu 19 stycznia 2003 r. uczestnicząc w pogrzebie w Ełku.

Pan Eugeniusz Simson - Wójt Gminy Augustów w latach 1990 -2003, Prezes Koła Związku Sybiraków w Augustowie. Życzliwie traktuje potrzeby Szkoły, otacza szczególną życzliwością pracę nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Aktywnie wspiera i koordynuje współpracę naszej Szkoły ze Związkiem Sybiraków.

Pani Irena Głowacka - założycielka Związku Sybiraków. Otacza życzliwością i serdeczną opieką naszą Szkołę, promuje Ją wśród Sybiraków, wspiera finansowo naszą młodzież szkolną.                    
Na zdjęciu: Spotkanie w bibliotece z uczniami naszej Szkoły podczas wycieczki do Warszawy.

Pani Maria Markiewicz - Prezes Koła Związku Sybiraków Warszawa Ochota. Życzliwie i serdecznie opiekuje się naszą Szkołą. Wspiera finansowo i promuje szkołę wśród Sybiraków w Warszawie.

Pan Jerzy Kasjanowicz - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Netcie. Pomaga w różnorodnych działaniach Szkoły m.in. w budowie boiska, remoncie pomieszczeń oraz szkoleniu młodzieży w sekcji tenisa stołowego.

Pan Bogdan Harasim - bezinteresownie przez wiele lat pomagał w remontach pomieszczeń szkolnych. Chętnie wspierał pracę związaną z codziennym funkcjonowaniem Szkoły, uczestniczył w uroczystościach szkolnych. Był przewodniczącym Rady Rodziców w latach 1998 -2000.

 Pani Danuta Klebanowska - wieloletni skarbnik Rady Rodziców. Bezinteresownie pomaga w organizacji imprez szkolnych np. Święta Szkoły, Choinki Szkolnej itp. Dowozi własnym samochodem uczniów naszej szkoły na zawody sportowe i występy artystyczne. 

Pan Waldemar Klebanowski -bezinteresownie pomaga szkole w formie pracy przy remontach pomieszczeń szkolnych i boiska, utwardzaniu placu szkolnego, organizacji imprez szkolnych. Był przewodniczącym Rady Rodziców w latach 1996 - 1998.

Pan Krzysztof Wróblewski - bezinteresownie pomaga w różnorodnych działaniach Szkoły, m.in. budowie boiska, remoncie pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły, organizacji kuligu dla młodzieży szkolnej.

Ks. Prałat Czesław Domel - Dziekan augustowski, proboszcz Parafii Serca Jezusowego w Augustowie, kapelan Sybiraków Diecezji Ełckiej. Od 1994 roku wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach szkolnych i wspomagał je posługą kapłańską oraz życzliwością. Zawsze oddany młodzieży i Sybirakom. Z żalem pożegnaliśmy go w dniu 19 lutego 2004 roku uczestnicząc w pogrzebie w Augustowie.

Pan Paweł Bagiński - bezinteresownie pomaga w pracach na rzecz szkoły, m.in. przy wykonaniu utwardzenia placu szkolnego i remontach pomieszczeń szkolnych. Społecznie szkolił młodzież szkolna w sekcji piłkarskiej UKS, dowoził uczniów własnym samochodem na zawody i zajęcia w sali gimnastycznej w Białobrzegach.

Pan Jan Połubiński - wielokrotnie pomagał przy pracach społecznych na rzecz szkoły - uczestniczył w remontach pomieszczeń szkolnych, zwózce trylinki i utwardzaniu placu szkolnego. Wielokrotnie własnym samochodem dowoził uczniów na zawody sportowe w różnych miejscowościach.

Pan Marian Kasjanowicz - życzliwy i otwarty na problemy szkoły Sybirak zamieszkały w Netcie II. Pomagał w zbiórce pieniędzy na sztandar szkoły, podarował drewno na drzewce sztandaru. Był inicjatorem i współzałożycielem Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP w Netcie, pomagał w uzyskaniu sprzętu sportowego i pomieszczenia na treningi dla UKS. Przekazał do izby pamięci pamiątki z zesłania.

Pani Wiktoria Malinowska - Sybiraczka z Augustowa chętnie i wielokrotnie spotykała się z młodzieżą szkoły i przepięknie opowiadała o swoich przeżyciach na zesłaniu w Kazachstanie.

Pan Jerzy Bronakowski - wielokrotnie pomagał w różnorodnych pracach na rzecz szkoły - przy wykonaniu boazerii i remoncie pomieszczeń szkolnych, a także wycince topoli w otoczeniu szkoły. Chętnie pomagał w organizacji imprez dla młodzieży szkolnej.

 

Pani Henryka Żukowska - Sybiraczka, urodzona w Netcie Folwarku, zamieszkała w Kanadzie. Wielokrotnie odwiedzała szkołę, interesowała się jej problemami, wspierała finansowo. Podarowała szkole własnoręcznie wykonany obraz z kwiatami oraz kopię obrazu Matki Bożej Sybiraków.

Netta, 10 lutego 2004r.

Ksiądz mgr Andrzej Zienkiewicz Proboszcz Parafii Bargłów - wielokrotnie odprawiał Mszę Św. w szkole z okazji Święta Szkoły. Często odwiedza szkołę, interesuje się jej problemami, wspomaga duchowo i materialnie szkołę i potrzebujących pomocy uczniów. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pan mgr inż. Zbigniew Buksiński Wójt Gminy Augustów - wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach szkolnych. Zawsze stara się wspierać materialnie działania szkoły. Życzliwie traktuje potrzeby naszej szkoły i innych szkół w gminie.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pan Jan Karbowski - rolnik zamieszkały w Netcie Folwark. Wielokrotnie pomagał w różnorodnych pracach na rzecz szkoły, m. in. przy wycince topoli, budowie pomnika Sybiraków przy szkole, transporcie krawężników i płytek chodnikowych i innych pracach remontowych. Pomagał wielokrotnie w organizacji Święta Szkoły i innych imprez szkolnych.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pan Krzysztof Ziarko - rolnik, sołtys wsi Netta Folwark. Wielokrotnie pomagał w różnych pracach na rzecz szkoły, m. in. przy budowie pomników Sybiraków w Netcie Folwark i przy szkole w Netcie I, przy transporcie płytek chodnikowych oraz przy organizacji imprez szkolnych.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pan Zdzisław Bronakowski - rolnik zamieszkały w Netcie Folwark, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców. Chętny do pomocy w szkole, uczestniczył w wycince topoli, transporcie krawężników i płytek chodnikowych oraz innych pracach remontowych w szkole. Wielokrotnie woził własnym samochodem uczniów na konkursy pozaszkolne.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pani Bożena Armatowicz i Pan Robert Tomczak - Redaktorzy czasopisma Sybirak, zam. w Białymstoku. W Sybiraku zamieszczali wielokrotnie artykuły o pracy szkoły i relacje ze szkolnych uroczystości. Nieodpłatnie przekazali dla Szkoły wiele numerów czasopisma Sybirak oraz inne książki i wydawnictwa o tematyce sybirackiej. Okazali wiele życzliwości radzie pedagogicznej i uczniom szkoły.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pan Jan Ordowski -Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów, były dyrektor naszej szkoły. Często nas odwiedza. Interesuje się problemami szkoły. Okazuje wiele życzliwości nauczycielom i uczniom. Wspiera Panią Dyrektor i Radę Pedagogiczną swoim doświadczeniem. Zawsze oddany młodzieży i otwarty na problemy innych.

Netta, 10 lutego 2006r.

Pan Krzysztof Turowski i Pan Andrzej Siłkowski - zamieszkali w Netcie II. Dali się poznać jako pracowici, życzliwi i otwarci na problemy szkoły. W czasie ferii zimowych 2007r. z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wykonali remont łazienki dla dzieci młodszych. Pracowali przez wiele godzin każdego dnia, aby uczniowie mogli wrócić do pięknej łazienki. Ujęli wszystkich swą otwartością, życzliwością, poczuciem humoru oraz chęcią niesienia pomocy  w polepszaniu warunków, w jakich przebywają uczniowie naszej szkoły.

Netta, 10 lutego 2007r.

Pan Mirosław Sznel - bezinteresownie wykonywał prace remontowe na terenie naszej szkoły. W czasie wakacji 2007 roku z wielkim zaangażowaniem i oddaniem pracował poświęcając swój cenny czas. Przyczynił się do polepszenia warunków, w jakich przebywają uczniowie.

 

Netta, 10 lutego 2008r.

Pani Jolanta Klimowicz -poświęciła wiele osobistego czasu sprawując opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów na pływalnię w Augustowie. Służyła im pomocą w przygotowaniu się do zajęć pływackich, wykazując przy tym wiele cierpliwości i wkładając swoje serce. W czasie wakacji pracowała przy odnowieniu mebli w klasie V.

Netta, 10 lutego 2008r.

Państwo Urszula i Krzysztof Młodzianowscy - bezinteresownie służyli pomocą przy pracach remontowych w naszej szkole. Aktywnie włączali się w organizację imprez dla młodzieży szkolnej. Wozili własnym samochodem dzieci na konkursy w innych miejscowościach. Dali się poznać z jak najlepszej, którym nie są obojętne problemy szkoły.

Netta, 10 lutego 2008r.

Państwo Elżbieta i Dariusz Rzepniccy - od wielu już lat systematycznie uczestniczą już w życiu szkoły, biorąc aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. I tak między innymi pracowali przy zakładaniu zieleńca szkolnego, remoncie pomieszczeń szkolnych. Corocznie pomagają w organizowaniu imprez szkolnych. Pani Elżbieta Rzepnicka od kilku lat wypełnia sumiennie obowiązki skarbnika Rady Rodziców.

 

Netta, 10 lutego 2009r.

  Państwo Grażyna i Marek Rzepniccy - aktywnie uczestniczą w życiu szkoły biorąc udział w wielu pracach remontowo-budowlanych. Pracowali między innymi przy zakładaniu zieleńca szkolnego, poszerzaniu drogi dojazdowej do szkoły, odnawianiu pomieszczeń szkolnych. Służą pomocą w organizowaniu imprez i konkursów międzyszkolnych.

 

Netta, 10 lutego 2009r.

Pani Marianna Karbowska - jest bardzo życzliwym i oddanym szkole rodzicem. Służy aktywną pomocą przy corocznej organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Ofiarnie bierze udział w pracach społecznych na rzecz szkoły. Poświęca swój czas na dowożenie uczniów na uroczystości i konkursy międzyszkolne.

 

Netta, 10 lutego 2009r.

  Pan Andrzej Zarzecki - jest rodzicem, który zaoferował pomoc naszej szkole. Wykorzystując własny sprzęt i poświęcając własny czas przygotował teren pod zieleniec. Wielokrotnie też woził dzieci na zawody i konkursy pozaszkolne. Swoją postawa dowiódł, że nie są mu obojętne sprawy szkoły.

 

Netta, 10 lutego 2011r.

  Pan Janusz Kuczyński - Z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w pracach na rzecz szkoły. Zaoferował pomoc transportową podczas remontu. Wspierał również szkołę w postaci rzeczowej i finansowej.

 

Netta, 10 lutego 2011r.

Państwo Małgorzata i Dariusz Borkowscy - Aktywnie włączają się w życie szkoły. Zaoferowali pomoc rzezcową i finansową. Pani Małgorzata uczestniczyła w pracach przy zakładaniu zieleńca. Służyła również pomocą w organizowaniu uroczystości szkolnych.

 

Netta, 10 lutego 2011r.

Państwo Jolanta i Tomasz Czaplińscy - angażowali się w działalność na rzecz szkoły. Pracowali przy zakładaniu zieleńca szkolnego i porządkowaniu terenu. Zaoferowali również pomoc rzeczową. Aktywnie włączają się w życie szkoły.

 

Netta, 10 lutego 2012r.

Państwo Iwona i Dariusz Janczak - angażują się w działalność na rzecz szkoły. Pracowali przy zakładaniu zieleńca szkolnego. Zaoferowali pomoc rzeczową i wsparcie finansowe remontu pomieszczeń szkolnych.

 

Netta, 10 lutego 2012r.

  Pani Ewa Bronakowska - Aktywnie włącza się w życie szkoły. Wielokrotnie woziła uczniów własnym samochodem na konkursy i zawody pozaszkolne. Oferowała pomoc rzeczową i wsparcie finansowe potrzeb szkoły.

 

Netta, 10 lutego 2012r.

 

Państwo Helena i Zbigniew Bartoszewicz - Bezinteresownie pomagali w pracach na rzecz szkoły, m. in. wycinka drzew, zakładanie zieleńca. Wielokrotnie wozili uczniów na zawody sportowe. Organizowali na swojej posesji pobyt dzieci w czasie wycieczki. Wspomagali akcje organizowane na terenie szkoły służące pozyskiwaniu pieniędzy.

Netta, 08.02. 2013r.

 

Pani Anna Dziądziak - Jest rodzicem, który interesuje się sprawami szkoły. Angażuje się w organizację imprez i uroczystości szkolnych. Wspomaga akcje organizowane na terenie placówki służące pozyskiwaniu pieniędzy. Swoją postawą udowodniła, że ważne są problemy szkoły.

 

Netta, 10 lutego 2014r.

Pani Katarzyna Kowalewska - Bezinteresownie włącza się w życie szkoły. Służy pomocą podczas organizacji imprez i uroczystości. Własnym samochodem woziła uczniów na konkursy pozaszkolne. Aktywnie uczestniczyła w akcjach organizowanych na terenie naszej placówki służących pozyskiwaniu pieniędzy. Udowodniła, że nie są jej obojętne sprawy szkoły.

 

Netta, 10 lutego 2014r.

 

Pani Małgorzata Mazur - Jest rodzicem aktywnie uczestniczącym  w życiu szkoły. Bezinteresownie pomaga w organizacji imprez i uroczystości. Brała udział w akcjach służących pozyskiwaniu funduszy na cele szkoły. Wielokrotnie udowodniła swoją postawą, że nie są jej obojętne sprawy naszej placówki.

 

Netta, dn. 9.02.2016r.

 

Pani Jolanta Grochowska - jest bardzo życzliwym i oddanym szkole rodzicem. Wielokrotnie woziła dzieci własnym transportem na zawody sportowe, konkursy i uroczystości pozaszkolne. Z dużym zaangażowaniem brała udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, służących pozyskiwaniu pieniędzy na zakup mebli do klas.

 

Netta, dn. 9.02.2016r.

 

Pani Bożena Ignatowska - Jest rodzicem aktywnie zaangażowanym w życie szkoły. Poświęciła swój cenny czas biorąc udział w akcjach służących pozyskiwaniu pieniedzy na zakup mebli do klas. Uczestniczyła w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

 

Netta, dn. 9.02.2016r.

 

Pani Agnieszka Cudnowska - Jest bardzo życzliwym i oddanym szkole rodzicem. Bezinteresownie włącza się w organizację imprez i uroczystości. Wspomagała akcje charytatywne przeprowadzone na terenie szkoły służące pozyskiwaniu pieniędzy. Własnym samochodem dowozi uczniów na zawody sportowe. 

 

Netta, dn. 9.02.2016r.

 

Pani Ewelina Szmygiel - Jest rodzicem życzliwym i zaangażowanym w życie szkoły. Sumiennie pełni funkcję skarbnika Rady Rodziców. Pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Dowozi dzieci własnym transportem na konkursy i zawody.

 

Netta, dn. 10.02.2017r.

 

Pani Elżbieta Pieńczykowska - Jest rodzicem otwartym i życzliwym. Włącza się w organizację imprez i uroczystości szkolnych. Dowozi dzieci na konkursy.

 

Netta, dn. 10.02.2017r.

 

Pan Wojciech Dziądziak - Jest życzliwym rodzicem. Bezinteresownie pomagał w organizacji festynów rodzinnych, woził dzieci na lodowisko, konkursy i zawody sportowe. Nieoceniona była pomoc w pracach remontowo-porządkowych na terenie szkoły. Swoją postawą udowodnił, że nie są mu obojętne losy naszej placówki.

 

Netta, dn. 8.02.2019r.

 

Pan Tomasz Kowalewski - Jest rodzicem, który dostrzega potrzeby szkoły. Ofiarnie i bezinteresownie służył pomocą w bieżących pracach porządkowo-remontowych. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu przyczynił się do polepszenia warunków lokalowych szkoły. Brał również udział i włączał się w organizację festynów rodzinnych.

 

Netta, dn. 8.02.2019r.

 

Pani Joanna Cudnowska - Należy do bardzo życzliwych rodziców. Dostrzegając problemy i potrzeby szkoły, służyła pomocą w ich przezwyciężąniu. Ofiarnie i bezinteresownie świadczyła usługi gastronomiczne. Wspierała również akcje służące pozyskiwaniu funduszy na cele szkolne. Własnym transportem woziła dzieci na konkursy, zawody i uroczystości pozaszkolne.

 

Netta, dn. 8.02.2019r.

 

Pani Agnieszka Klimowicz-Ignatowska - Aktywnie włącza się w życie szkoły. Ofiarnie uczestniczyła w pracach porządkowo-remontowych. Wielokrotnie woziła dzieci na konkursy, uroczystości pozaszkolne i lodowisko. Współorganizowała festyny rodzinne. Wzorowo pełni funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. Nie są jej obojętne sprawy szkoły.

 

Netta, dn. 8.02.2019r.

Pani Joanna Korenkiewicz - Za wielki dar serca okazany podczas organizacji ,,Szlachetnej Paczki", pomoc i zaangażowanie w akcje przeprowadzone w szkole, za dyspozycyjność i empatię, które wspierają sprawną i skuteczną działalność naszej szkoły.

 

Netta, dn. 10.02.2023r.

Pani Natalia Leszczyńska-Orłowska - Za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań i akcji organizowanych na rzecz szkoły oraz wspomaganie organizacji życia szkolnego podczas wyjazdów na konkursy i zawody sportowe.

 

Netta, dn. 10.02.2023r.

Pan Jerzy Sienkiewicz - Za obecność we wspólnych uroczystościach sybirackich, przekazaną wiedzę dotyczącą wywózki, każdy gest i każde dobre słowo. Za wspólne wycieczki i motto, które będziemy pamiętać: ,,My nie chcemy przeszkadzać, ale wspierać".

 

Netta, dn. 10.02.2023r.