DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP:

 

Data publikacji strony internetowej: 30.11.2015r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2015r. 

 

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkolanetta.edu.pl/

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych;
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo;
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • na stronie dostępne są standardowe skróty klawiszowe

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie,  Netta Pierwsza 14, 16-320 Bargłów

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada trzy wejścia.  Wejście główne znajduje się od strony boiska. Jest ono dostępne w godzinach pracy szkoły. Pozostałe dwa wejścia wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne.  Jedno z nich znajduje się od strony ulicy i umożliwia wyjście z budynku bezpośrednio z korytarza szkolnego. Drugie jest usytuowane w przeciwległym końcu budynku (w punkcie przedszkolnym). Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Żadne z wejść nie umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu i nie posiada
podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

W gabinecie dyrektora znajduje się podgląd monitoringu obejmujący: wejście główne, szatnie oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się 3 kondygnacje: piwnica, parter i pierwsze piętro. Uczniowie korzystają tylko z parteru i pierwszego piętra. Na obu tych kondygnacjach znajdują się sale lekcyjne, szatnie oraz toalety. Dotarcie do łazienek wymaga pokonania schodów. Brakuje toalet dla osób niepełnosprawnych.

Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada windy.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. Planowany jest zakup rampy podjazdowej na schody.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 03.03.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 03.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Świerzbińska, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 87 643 21 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI