Na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im Sybiraków w Netcie dotyczącego kształcenia na odległość. Zarządzenie wchodzi z dniem 25 marca 2020 r.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na czas zdalnej nauki/ kształcenia na odległość.

Podstawową i naczelną zasadą jest sumienne wywiązywanie się ucznia z obowiązku nauki, odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy w okresie zdalnej nauki/kształcenia na odległość. Absolutnie promowani są uczniowie, którzy pracują codziennie, systematycznie i rzetelnie.

1.Obowiązkiem ucznia od klasy 4 jest codzienne odczytywanie maila poprzez dziennik elektroniczny (kl. I-III z pomocą rodziców). Jest to platforma do kontaktu nauczyciel-uczeń-rodzic w okresie zdalnej nauki. Ustala się, że w pierwszej kolejności za pomocą dziennika elektronicznego przekazywane będą wiadomości/ zadania/ polecenia dla ucznia – dziennik elektroniczny/ mail / zakładka – tablica ogłoszeń/ dedykowane.

2.Nauczyciel nauczając zdalnie/na odległość będzie wykorzystywał wszelkie dostępne osiągnięcia Technologii Informacyjnej.

3.Praca wykonana  lub inny rodzaj aktywności ucznia podlega ocenianiu. Po przyjściu do szkoły podlegać będzie również prowadzenie zeszytu – tam, gdzie nauczyciel tego wymagał podczas nauki zdalnej.

4.Praca/ aktywność ucznia przesyłana jest na  maila służbowego nauczyciela lub też na inny kontakt wypracowany przez nauczyciela, ucznia i rodzica. Prace wskazane do oceny stopniem wyłącznie na e-mail służbowy.

5.Termin odsyłania prac/aktywności przez ucznia – do dnia następnego lub w terminie podanym przez nauczyciela przedmiotu. Osobno ustala się termin odsyłania prac dla uczniów z orzeczeniami lub dostosowuje się trudność zadań do ucznia z orzeczeniem.

6.Ustala się, że przy 1-2 godzinach przedmiotu w planie – oceniana jest 1 aktywność w tygodniu. W przypadku więcej liczby godzin przedmiotu w planie ilość ocen wynosi 1 – 2 w ciągu tygodnia.

7.Skala ocen nie ulega zmianie. Przyjmuje się, że waga dla wszystkich aktywności wynosi 1.

8.Oceny otrzymane podczas nauki zdalnej będą miały odzwierciedlenie w ocenie rocznej.

9.Uczeń, który nie odeśle pracy/aktywności w obowiązującym terminie (patrz pkt.5), i prześle pracę przekroczywszy obowiązujący termin, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, zostaje oceniony oceną o stopień niższą. W pozostałych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z możliwością poprawy. Ocena z poprawy stawiana jest obok oceny pierwotnej. Aktywność, systematyczność oceniana jest za pomocą plusów i minusów zgodnie z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

10.Uczniowie z klas 1 – 3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego podlegają ocenie wychowawcy.

11.Podkreśla się , że promowana jest rzetelna i systematyczna praca ucznia.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju zmieniono przepisy dotyczące nauczania, wprowadzono możliwość kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół (25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.).

Wychowawcy i nauczyciele naszej szkoły codziennie będą zamieszczać w dzienniku elektronicznym https://www.ecolmod.pl/eDziennik/ tematy zajęć i sposoby ich realizacji. Zapewniamy, że nie będzie to wymagało ciągłego korzystania z Internetu i komputera. Zakres treści nie powinien przytłoczyć uczniów, bo dbamy o ich możliwości psychofizyczne i zdajemy sobie sprawę z ograniczeń technicznych. Stawiamy w dużej mierze na pracę z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń.

 Nauczyciele ustalą z rodzicami i uczniami sposoby komunikacji: pomocy, wsparcia, jak też sprawdzania i oceniania. Przekażą maile służbowe do korespondencji.

Liczę na Państwa pomoc, zaangażowanie i współpracę.

Życzę wszystkim wytrwałości w „kształceniu na odległość”.

Henryka Mołodziejko - Dyrektor SP w Netcie

       

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Ciekawe linki

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych:

  • Epodreczniki.pl

 https://epodreczniki.pl/

  • Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

 www.cke.gov.pl

  • Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

http://wlaczpolske.pl