Dzień mamy i taty

Z okazji Dnia Mamy i Taty w szkole został zorganizowany konkurs plastyczny „Kwiaty dla Mamy i  Taty”. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria klas młodszych:

1 miejsce Gabriela Burak

2 miejsc Izabela Sierzputowska        

3 miejsce Paweł Stankiewicz

Wyróżnienie Adam Mitros

 

Kategoria klas starszych:

1 miejsce Gabriela Cudnowska

2 miejsce Kacper Duba

3 miejsce Krzysztof Ignatowski

Wyróżnienie Dominika Wierzbicka

 

Wszystkie prace można obejrzeć w prezentacji przygotowanej dla rodziców

https://view.genial.ly/5eca48b931834c0d95f49bd5/presentation-untitled-genially

Ogłoszenie!

 • Od 25 maja 2020 roku odbywać się będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla

klas I-III. W przypadku, gdy w klasie będzie ponad połowa osób, prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

Rozpoczną się też konsultacje dla klasy VIII wg harmonogramu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

 • Od 2 czerwca 2020r. konsultacje dla uczniów pozostałych klas.
 • Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie podpisanych oświadczeń i deklaracji przez rodziców (zał. 1 i 2 )Procedur Bezpieczeństwa. Gotowe druki można podpisać w placówce przed rozpoczęciem zajęć.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 I INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH

NA TERENIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE

 

 Stacja sanitarno – epidemiologiczna  w Augustowie:

 87 643 32 80,

 609 572  678         lub       517  872  822

 w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

 Najbliższy oddział zakaźny SPZOZ Augustów:

 87 644 42 50 – lekarz,

 87 644 43 48 -  pielęgniarka

 

Netta Pierwsza , 16 maja 2020r

                        

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie chorób zakaźnych, w tym pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników SP Netta oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. 
 2. Celem procedur jest:
 3. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 4. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 5. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1

§1

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki,   jak i dowiezieniem go. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: klasa nr 10.
 7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1. Kombinezon ochronny, 2. Przyłbica 3.Maseczka 4. co najmniej 10 par rękawiczek.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki , maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do   dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne  oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych  i dzieci,   stanowiące załącznik nr 5, 5a ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce)   a przy dozownikach z płynem - instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4  ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
 11. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiały instrukcje jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, stanowiące załącznik nr 6 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.
 12. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw.

 §2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola i szkoły podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami i ewentualnym ryzykiem zakażenia zał. nr 7. Pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury, w uzasadnionych przypadkach, z odnotowaniem na wyznaczonej liście zał. nr 3a.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne. W przypadkach podejrzenia zakażenia wyjście drzwiami od strony drogi.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
 5. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi zakładają środki ochrony osobistej.
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 7. Pracownicy pedagogiczni –  nauczyciele  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora               harmonogramu: w  ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury  wyznaczone  nauczycielki,  świadczące tylko działania opiekuńczo – wychowawcze , przy grupie powyżej połowy uczniów , również dydaktyczne. Pozostałe kontynuują edukację zdalną w domu.

    Pełniący dyżur w placówce:

 1. Organizują działania opiekuńczo - wychowawcze odpowiednio do pensum nauczyciela.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć   w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 5 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu szkolnego tak,  aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu  lub przy jednej zabawce na placu zabaw.                
 8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

  Niepełniący dyżuru w placówce:

 1. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem nr 02/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia     pracy placówki dla nauczycieli i pracowników obsługi
 2. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 3. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela:
 4. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, materiałowe lalki, pacynki itp...
 5. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 6. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 7. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 8. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 9. Pomoc nauczyciela czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 10. Pracownicy dostawcy obiadów : 
 11. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 12. Wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów.
 13. Oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki.
 14. Dostawca obiadów nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia  za drzwiami. Obiady i sztućce w opakowaniach jednorazowych.

§3

 OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole ( również OP i ZWP) i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola i szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola/ szkoły . Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę  do domu.
 7. Rodzice informują o gotowości odebrania dziecka telefonicznie.
 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola/szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. 
 9. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej    w widocznych miejscach w placówce).
 13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola/szkoły. 

§4

 PRACA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY  W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego do szkoły wchodzą dzieci bez rodziców.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- wielorazowa). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal lekcyjnych, po zajęciu przez uczniów miejsc w ławkach.
 3. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, wychodzi z sali po zajęciach.
 4. Czekając na wejście do szkoły, na zajęcia, wychodząc z zajęć, bądź oczekując w kolejce do szatni, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 1. Ograniczenie liczebności grup:
  1. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2). W związku z powyższym w sali może przebywać 10 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
  3. W związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 82  uczniom.
  4. Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi przedszkola/ szkoły dzień wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie  lub mailowo). 
  5. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 9, wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.
 2. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
  1. Tylko jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola/szkoły  i  przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
  2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4, ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
  3. Pracownik dyżurujący przy wejściu do szkoły może dokonać  pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje na liście wejść (załącznik nr 3)
  4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
  5. Rodzic przynosi: szczelnie zapakowany, uprany i uprasowany strój sportowy.
  6. W szatni pomoc nauczyciela pomaga się przebrać dziecku . 
  7. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi szkoły , ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu  do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min.  1.5- 2 metry. 
  8. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:15. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 1. Odbieranie dzieci ze szkoły/przedszkola:
  1. Rodzic sygnalizuje telefonem odbiór dziecka.
  2. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej pomocy nauczyciela.
  3. W szatni pomoc nauczyciela pomaga dziecku się przebrać.
  4. Przy wyjściu pracownik może dokonać pomiaru temperatury dziecka.

 §5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM -  wyznaczonego pomieszczenia – sala nr 10.
  2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: maskę i rękawiczki.
  3. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
  4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
  6. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
  7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w Augustowie 87 643 32 80,609572 678  lub   517 872 822 w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112. Najbliższy oddział zakaźny SPZOZ Augustów 87 644 42 50 – lekarz, 87 644 4348 - pielęgniarka
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokoju nauczycielskiego .
  2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się               w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
  3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa

 na terenie  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

 w okresie pandemii COVID-19

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 ……………………………………………………………………………………………………..……………………………                                                                                            ( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych,        np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności      za dobrowolne posłanie dziecka do Oddziału Przedszkolnego, Zespołu Wychowania Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Netcie,  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 1. mimo wprowadzonych w przedszkolu/szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść  do zakażenia COVID – 19, 
 2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,
 3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole/szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający  w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,
 4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby.
 5. zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 14 czerwca 2020 r. z ewentualnym przedłużeniem
 6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie  oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego  z obecnej sytuacji w kraju.

 

 

  Netta Pierwsza ,…………………                                                             …………………………………………………………                     

    ( data )                                                                                                   (  podpis rodziców)

 

 

 

……………………………………………..                                                                                                                 Załącznik nr 2

 ……………………………………………..

  ( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W OKRESIE PANDEMII CIVID – 19”.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola i szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.  
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 - przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem,   - w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie .   Kontakt do inspektora ochrony danych: pszczołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .   Podstawą przetwarzania danych   jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego     lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy szkoły.                                                                                                                                    

………………………………                                                                                            ……………………………………        

 ( miejscowość, data)                                                                                                (  podpis rodziców )

 

 Zał. 1 Oświadczenie rodzica Zał. 2 Deklaracja rodzica https://drive.google.com/open?id=1wH-OizhvEjPDdy9HQbHSXGreKP-bUXGX

Zał. 3 ewidencja pomiaru temperatury u dzieci i pracowników https://drive.google.com/file/d/1MErQ4hbCn52UHPmltOzrsPRw-muK4lUQ/view?usp=sharing

Zał. 4 dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece                                                                                                                     

Zał. 5,5a mycia rąk  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

Zał. 6  prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

− prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

Zał. 7  Oświadczenie pracownika https://drive.google.com/file/d/1aeRBE9OvS8McqiSbFXCMms6_aVNegOLn/view?usp=sharing